logo

yg-model

                                    [masp]YG Model YM2007[/masp]

[giaban]1,100,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian navy 11661K Gepard-class Frigate Dagestan
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM2007
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                                    [masp]YG Model YM1001[/masp]

[giaban]845,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian navy Type 1239 sea lion class air cushion frigate
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM1001
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                                    [masp]YG Model YM1003[/masp]

[giaban]465,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian navy Type P.21630 corvette
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model Y1003
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  
                                    [masp]YG Model YM19092[/masp]

[giaban]465,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian navy Type P.21980 Patrol Craft
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM19092
Mô tả: Không có
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                                    [masp]YG Model YM3001A[/masp]

[giaban]328,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: 1134B printed bottom parts
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM3001A
Mô tả: Không có
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                      [masp]YG Model YM3001[/masp]

[giaban]2,095,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian navy Type.1134B cruiser
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 24,75x2,75 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM3001
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  
                                    [masp]YG Model YM1005[/masp]

[giaban]690,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian navy 1124 Grisha class small anti submarine ship
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM1005
Mô tả: PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                                    [masp]YG Model YM2003[/masp]

[giaban]1,140,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian corvette Steregushchy
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 15,0x1,876 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM2003
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                                    [masp]YG Model YM1005A[/masp]

[giaban]200,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Type 1124 anti-submarine printed bottom parts
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM1005A
Mô tả: Không có
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                      [masp]YG Model YM3002[/masp]

[giaban]1,985,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Chinese navy Qi Jiguang training ship
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 23,35x5,06 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM3002
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                                    [masp]YG Model YM2006[/masp]

[giaban]1,140,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Type 072A-class Landing ship
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM2006
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  
                                    [masp]YG Model YM1004[/masp]

[giaban]690,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian navy Type P.1234.1 corvette
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM1004
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                                    [masp]YG Model YM1004A[/masp]

[giaban]200,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Type 1234 light missile Frigate printed bottom parts
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM1004A
Mô tả: Không có
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                      [masp]YG Model YM1006A[/masp]

[giaban]200,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: 21631 Frigate printed bottom parts
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM1006A
Mô tả: Không có
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                      [masp]YG Model YM1006[/masp]

[giaban]690,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian navy 21631 Buyan-M class corvette
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM1006
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3600 VNĐ
Danh mục